Home > Journals > Journal of Chinese Medicinal Materials
Journal of Chinese Medicinal Materials
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Central Station of Chinese Medicinal Materials Information
Sponsor(s): Central Station of Chinese Medicinal Materials Information; State Food and Drug Administration
CN:44-1286/R

12 issues per year
 

Total Downloads:132

Journal official website:http://zyca.chinajournal.net.cn/WKC/WebPublication/index.aspx?mid=zyca

 • Journal of Chinese Medicinal Materials is supervised by Central Station of Chinese Medicinal Materials Information and sponsored by Central Station of Chinese Medicinal Materials Information and State Food and Drug Administration. The journal covers research article of Chinese herbal medicine planting and raising technology, resource exploitation and utilization, concocted processing maintenance of medicinal herbs, identification, ingredient, pharmacology, preparations, and pharmacy. The journal is included in CA, JST and CSCD.

 • Chairman of the Editorial Board
  Ren Dequan

  Editor-in-Chief
  Yuan Sihui

  Deputy Editor-in-Chief
  Kuang Cuiyi
  Lin Hua

Prediction of Active Components and Potential Targets of Weixuening Mixture for the Treatment of Novel Coronavirus Pneumonia based on Network Pharmacology

XU Hong-bo;TANG Zhi-shu;LIU Yan-ru;ZHOU Rui;YU Jin-gao;SONG Zhong-xing;HUANG Feng

Journal of Chinese Medicinal Materials,2020,No. 04

Molecular Mechanism of Treating COVID-19 with Huashi Baidu Formula based on Network Pharmacology

SUN Xun;TAO Jia-lei;XU Shao-ju;YUAN Bin

Journal of Chinese Medicinal Materials,2020,No. 04

Mechanism of Shufeng Jiedu Capsule in the Treatment of COVID-19 based on Network Pharmacology and Molecular Docking

XU Hong-bin;LI Pei-xin;QI Xiang-jun;MO Jia-hao;HUANG Yan-fen;FANG Cai-shan;LIN Li-zhu

Journal of Chinese Medicinal Materials,2020,No. 04

Study on the Molecular Mechanism of Shengjiang Powder in Anti-COVID-19 Based on Structural Similarity and Molecular Docking

XU Fang-biao;KUANG Yu-hui;XIE Kang;WANG Xin-zhi

Journal of Chinese Medicinal Materials,2020,No. 04

Prediction of intervention effect of Indigo Naturalis on COVID-19 based on molecular docking and molecular dynamics simulation

QI Lu;XU Jun;XU Jie;LOU Wangzhouyang;CHENG Liangbin

Journal of Chinese Medicinal Materials,2020,No. 04

Discussion on the Mechanism of Jinhua Qinggan Granule in the Treatment of Corona Virus Disease 2019

MAO Yun;SU Yi-xin;XUE Peng;LI Lin-lu;ZHU Shi-jie

Journal of Chinese Medicinal Materials,2020,No. 04

Study on the Potential Molecular Mechanism of Maxing Yigan Decoction in the Treatment of New Coronavirus Disease (COVID-19) based on Network Pharmacology

YU Dan;XU Guang-lan;ZHAO Mei;LI Jiao;LI Guo-sheng;WANG Guang-yao;MA Hao-ting

Journal of Chinese Medicinal Materials,2020,No. 04

Study on the Molecular Mechanism of Rhizoma Atractylodis in the Treatment of Corona Virus Disease 2019 based on Network Pharmacology

LI Hui;ZHANG Lin

Journal of Chinese Medicinal Materials,2020,No. 04