Home > Journals > Journal of Natural Disasters >Issue 06,2017
Journal of Natural Disasters
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): China Earthquake Asministration
Sponsor(s): China Association for Disaster Prevention; Institute of Engineering Mechanics, CEA
CN:23-1324/X

6 issues per year

Current Issue: Issue 06, 2017  

Total Downloads:84

 • Journal of Natural Disasters, started in 1992, publishes papers on disaster prediction and prevention, disaster risk assessment, disaster mitigation for agriculture, meteorology and city, disaster mitigation policy and management system. It also focuses on social factors of natural disasters, loss prediction of earthquake all over the world, awareness improvement on disaster prevention, the system engineering on disaster prevention and mitigation, and so on.

 • Director
  XIE Lili

  Assistant Director
  Ou Jinping, Li Youshan, Shi Peijun, Han Linhai, Xiao Yan, Zhou Xianyan, Cui Jie

  Editorial Board
  Ma Zongjin, Ma Zhiliang, Wang Lanmin, Wang Zifa, Wang Chunyi, Wang Zhenqing, Shan Chunchang, Shi Peijun, Fu Qiang, Lv D

Preferable probabilistic model for annual maximum snow depth in China

MO Huamei;DAI Liyun;FAN Feng;CHE Tao;HONG Hanping

Journal of Natural Disasters,2017,Vol 26,No. 06

Study of formation mechanism and development trend of debris flow in the ditch of Maojiawan tunnel entrance

WANG Yi;ZHOU Yong;YU Ye

Journal of Natural Disasters,2017,Vol 26,No. 06

Reliability calculation method of stochastic structure under seismic excitation

ZHANG Shangrong;TAN Ping;LIU Liangkun

Journal of Natural Disasters,2017,Vol 26,No. 06

Experimental study on out-of-plane mechanical behavior of recycled concrete wallboard units

LIU Wenchao;CAO Wanlin;ZHANG Jianwei;WANG Ruwei;REN Lele

Journal of Natural Disasters,2017,Vol 26,No. 06

Temporal and spatial analysis of rape waterlogging in Jianghuai region

JU Yingqin ;YANG Feiyun ;MA Deli ;ZHU Xiaowei ;LUO Jiangmei ;LI Wenke

Journal of Natural Disasters,2017,Vol 26,No. 06

Test and numerical simulation analysis of flying projectile impacting on LNG tank dome

ZOU Delei;SUN Jiangang;WANG Zhen;CUI Lifu

Journal of Natural Disasters,2017,Vol 26,No. 06

Pseudo-static tests of prestressed self-centering reinforced concrete column and beam-column joints

MAO Chenxi ;YU Qiao ;ZHANG Haoyu ;WANG Zhenying ;QU Bowen

Journal of Natural Disasters,2017,Vol 26,No. 06

Experimental study on fatigue behavior of reinforced concrete beams with corrosion-induced cracking

MA Yafei ;SU Xiaochao ;GUO Zhongzhao ;WANG Lei ;ZHANG Jianren

Journal of Natural Disasters,2017,Vol 26,No. 06

Experimental study on the flexural properties of corroded reinforced high-strength recycled concrete beams

YE Taoping;CAO Wanlin;QIAO Qiyun;ZHANG Yixuan

Journal of Natural Disasters,2017,Vol 26,No. 06

Wind field simulation of Jianshan area under complex terrain

ZHANG Bo;REN Hehe;CHEN Wenli;LI Qing

Journal of Natural Disasters,2017,Vol 26,No. 06