Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 19,2020
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 19, 2020  

Total Downloads:1666

Two new α-pyrones from endophytic fungus Aspergillus oryzae derived from Paris polyphylla var. yunnanensis

YU Hong-mei;HOU Yu-ting;ZHU Li-jun;CHEN Yan-jun;CHEN Yi-jian;DONG Miao;ZHOU Min;SHEN Di;CHEN Ming-hong;YE Yan-qing

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 19

Chemical constituents of Picrasma quassioides

ZHANG Qiu-yu;LIN Chao-zhan;YUAN Yue;MA Yun-xia;ZHU Chen-chen

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 19

Mechanisms of Ertong Huichun Granules in treatment of respiratory virus infection diseases by network pharmacology and molecular docking

ZHANG Xin-ning;CHEN Wen-lu;TU Guo-li;YAN Shi-kai;LI Sha-sha;MA Xian-peng;WAN Li-sheng;XIAO Xue

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 19

Mechanism of Shenqi Jiangtang Granules in treatment of type 2 diabetes based on network pharmacology

ZHANG Jing;LI Bing-bing;HUANG Min-yi;TAN Li-ping;XIAO Xue;ZHANG Gui-min;GUO Jiao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 19