Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 15,2020
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 15, 2020  

Total Downloads:1666

Distribution characteristics of nine main components of Huanglian Jiedu Decoction in rat brain

HENG Xia;QI Yi-yu;QU Shu-yue;GE Ping-yuan;YANG Nian-yun;GUO Rui;ZHANG Qi-chun;ZHU Hua-xu

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 15

Mechanism of Jingfang Granule in treatment of coronavirus infection based on biological information technology

CHEN Wen-lu;ZHANG Yi-ping;MU Yan-fang;LI Sha-sha;YE Shi-li;ZHI Yun-xia;ZHANG Gui-min

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 15