Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 08,2020
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 08, 2020  

Total Downloads:1666

Retrospective clinical study on treatment of COVID-19 patients with integrated traditional Chinese and western medicine

YANG Qian;SUN Qin-guo;JIANG Bo;XU Hong-jie;LUO Meng;XIE Ping;HUANG Wei;CONG Ze-wei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 08

Retrospective Study on Clinical Effect of Modified Qingfei Paidu Decoction in Treatment of COVID-19

LI Kuang-yu;AN Wei;XIA Fei;CHEN Min;YANG Ping;LIAO Ya-ling;XU Xin;ZHOU Qin;FANG Sha-sha;ZHANG Ming-wei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 08

Study on mechanism of Shufeng Jiedu Capsule in treating COVID-19 based on network pharmacology

XU Jia-hui;XUE Yan;ZHANG Wei;LU Hao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 08

High drug loading celastrol nanosuspensions: Preparation and in vitro evaluation

HUANG Tian-tian;SHEN Yi-ping;LU Li-kang;SUN Xue-qing;WANG Xiang-tao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 08

Correlation between various processing methods and quality of Paeoniae Radix Alba

MEN Yu-feng;MA Yue;YU Han;LEI Xin;LONG Fei;TANG Hong-jun;LIAO Zhong-biao;LV Guang-hua

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 08