Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 07,2020
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 07, 2020  

Total Downloads:1666

Network pharmacological research of Renshen Baidu Powder for the treatment of COVID-19 based on cytokines

LI Jiao-jiao;ZHANG Kuo;WANG Sha-sha;JING Wei-liang;BAO Ji-min;YANG Jing-yu;WU Chun-fu

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 07

Exploration on active compounds of Feiduqing for treatment of COVID-19 based on network pharmacology and molecular docking

LIU Qian;HE Zhen-xiang;YANG Hui;LIU Xin-yan;ZENG Qin;ZHANG Mei;LIU Tao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 07

Potential SARS-CoV-2 3CL protease inhibitors selection from TCMSP platform by molecular docking approach

LIU Yan-ru;TANG Zhi-shu;WANG Mei;DUAN Jin-ao;SONG Zhong-xing;ZHOU Rui;WANG Zheng;LI Hong;LI Xiao-hong;JIANG Da-hai

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 07

Exploring active components and function mechanism of Chaihu Guizhi Ganjiang Decoction against coronavirus disease 2019 based on molecular docking technology

LIU Jing;FAN Meng-yue;SUN Kai-bin;SUN Rong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 07

Network pharmacological analysis and mechanism prediction of Xiaochaihu Decoction in treatment of COVID-19 due to pathogenic heat obstructing the lung and abnormal qi movement

SUN Kai-bin;ZHANG Xin-yu;LIU Jing;SUN Rong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 07

Feasibility of Xiaochaihu Decoction on fever induced by coronavirus disease 2019 (COVID-19) based on network pharmacology

YANG Lu;CUI Huan-tian;LIU Xiang-guo;WEN Wei-bo;WANG Hong-wu

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 07

Mechanism of Xinguanzhongqizhenliao formula (XGZQZLF) in treatment of COVID-19 by network pharmacology

LIAO Yuan;WU Jian-hua;MA Li-juan;ZHANG Jing;LEI Le-ting;LI Ling-ru;LI Ying-shuai;WANG Qi;QIAO Yan-jiang;WANG Ji;WU Zhi-sheng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 07

Mechanism of Tanreqing Injection on treatment of coronavirus disease 2019 based on network pharmacology and molecular docking

KONG Yi;WU Hong-wei;CHEN Yong;LAI Sha;YANG Ze-min;CHEN Ji-sheng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 07