Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year
 

Total Downloads:1663

Research strategy of 2019-novel coronavirus drugs based on supramolecular “ qi chromatography” theory of TCM

HE Fu-yuan;DENG Kai-wen;PAN Xue;ZHOU Yi-qun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 03

Preparation of neurotoxin loaded dissolving microneedles and its transdermal penetration

XIA Ai-xiao;YAO Wen-dong;CHEN Xiao-jie;JIANG Zheng-li;LI Fan-zhu

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 03

Preparation of PEOz-modified single-walled carbon nanotube paclitaxel delivery system and evaluation of its anti-tumor effect in vitro

WANG Xiao-ning;YAN Meng-ru;MA Yuan-tao;LIANG Xiao-yan;LUO Guo-ping

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 03

Molecular authentication of Sarcandra glabra and its adulterants using three DNA molecular markers

LUO Yu;HUANG Chun-xi;WU Yao-sheng;CAI Dan-zhao;GUO Hong-wei;ZHU Dan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 03

A new triterpene isolated from leaves of Phyllanthus acidus

LI Jie;LI Zhen-lin;JIA Rui-fang;LIU He-xiu;QIAN Shi-hui;YANG Wei-nong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 03

Exploring material basis and mechanism of Lianhua Qingwen Formula against coronavirus based on network pharmacology

LING Xiao-ying;TAO Jia-lei;SUN Xun;YUAN Bin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,No. 03

Exploring active compounds of Jinhua Qinggan Granules for prevention of novel coronavirus pneumonia (COVID-19) based on network pharmacology and molecular docking

GONG Pu-yang;GUO Yu-jie;LI Xiao-peng;WANG Nan;GU Jian

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,No. 03