Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year
 

Total Downloads:1666

Effect of Tripterygium wilfordii on intestinal flora in mice with ulcerative colitis induced by dextran sodium sulfate

WU Hao;YU Xiao-hong;WANG Huan-jun;MA Guang-chao;ZHANG Cong-en;MA Zhi-jie

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 02

Beneficial effects of Semen Coicis formula on high-fat diet-induced obesity in mice

RAO Shi-yu;LIU Shuo;TAO Qian;ZHU Xiao-qiang;ZHAO Li-jun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 02

Preliminary study on hepatotoxic components in Polygoni Multiflori Radix based on different adjuvants processing for detoxification

LIU Ya-lei;GAO Dan;LI Xiao-fei;XIAO Xiao-he;WANG Jia-bo

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 02

Analysis on prevention programs of corona virus disease-19 (COVID-19) by traditional Chinese medicine in various regions

XU Xu;ZHANG Ying;LI Xin;LI Xiao-xia

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,No. 02

Application of Integrative Therapy Protocols for Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

HAN Yuan-yuan;ZHAO Meng-ran;SHI Yao;SONG Zhao-hui;ZHOU Shui-ping;HE Yi

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,No. 02

Exploring the active compounds of Da-Yuan-Yin in treatment of novel coronavirus (2019-nCoV) pneumonia based on network pharmacology and molecular docking method

ZONG Yang;DING Mei-lin;JIA Ke-ke;MA Shi-tang;JU Wen-zheng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,No. 02

Research progress of prevention and treatment of cytokine storm with traditional Chinese medicine

YIN Ming-xing;CAO Yan;SHI Chun-yang;WANG Wen-qing;FANG Jian-guo

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,No. 02

Investigating the mechanism of Qing-Fei-Pai-Du-Tang for the treatment of Novel Coronavirus Pneumonia by network pharmacology

ZHAO Jing;TIAN Sai-sai;YANG Jian;LIU Jian-feng;ZHANG Wei-dong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,No. 02

Prevention and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) by traditional Chinese medicine

CHEN Jing;WANG Wen-qing;SHI Chun-yang;FANG Jian-guo

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,No. 02

Primary understanding of treatment with traditional Chinese medicine by both versions 3-5 of “Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia” and ancient literature

LI Bao-le;LI Xiao-ye;REN Shun-ping;LIU Zhu-hua

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,No. 02