Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 21,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 21, 2019  

Total Downloads:930

Establishment of fingerprint of Buyang Huanwu Decoction based on core-shell chromatography and its Q-Orbitrap HRMS/MS analysis

CAO Dong-min;HUANG Guang-xiao;HU Xu-guang;LIU Wei-xin;QIN Ren-an;WANG Shu-mei;TANG Dan;LAN Tian

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 21

Effect of solution environment on ultrafiltration separation of Panax notoginseng total saponins based on molecular state

LI Cun-yu;ZHI Xing-lei;NIU Xue-yu;DAI Ling-jie;LI Hong-yang;PENG Guo-ping

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 21

Studies of flavonoids from Radix Glycyrrhizae

HU Geng;HUANG Qi-yun;ZHANG Tian;MEI Yu-dan;TANG Xi-yang;MENG He;YU Yang;DAI Yi;YAO Xin-sheng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 21

Study on effective components and mechanism of Dachaihu Decoction in treatment of pancreatitis due to liver depression and qi stagnation

SUN Kai-bin;LI Xiao-yu;ZHANG Xin-yu;HUANG Na-na;SUN Rong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 21

Study on fast prediction of film coating terminal point of Tianshu Tablets by near-infrared spectroscopy

XIA Chun-yan;XU Fang-fang;ZHANG Xin;XU Bing;BAO Le-wei;WANG Zhen-zhong;XIAO Wei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 21