Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 20,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s):Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
ISSN:0253-2670
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 20, 2019  

Total Downloads:1715


Investigating key influencing factors of low wettability of Indigo Naturalis based on component “knockout method” combined with surface property analysis

ZHANG Ting;CI Zhi-min;XU Xiao-rong;CAO Jun-han;XU Run-chun;YANG Ming;ZHANG Ding-kun;HAN Li

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 20

Preparation and simulation effect evaluation of placebos for Ginkgo Folium Dropping Pills

SUN Ming-yue;LU Fang;ZHAO Yang;CHAI Lu-lu;LI Qing-na;ZHANG Jian-bing;WANG Qing-qing;YANG Tao-wei;GAO Rui

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 20

Two new abietane diterpenes from Rosmarinus officinalis

YUAN Rui-ying;ZHUOMA-Dongzhi;WEI Yu-lu;HUANG Rong;YU Jian-qing;CAI You-sheng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 20