Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 19,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 19, 2019  

Total Downloads:930

Discovery of quality markers and quality evaluation of Poria cocos based on “in vitro–in vivo” multidimensional chemical group associated network

SUN Yu-fei;ZHEN Xiao-yu;LIU Tian-shu;LIU Shu;LIU Zhong-ying;SONG Feng-rui;LIU Zhi-qiang

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 19

Quality markers research on Chinese herbal decoction pieces: Quality evaluation and quality standards of steamed and vinegar-processed pieces of Rhizoma Curcumae

HAO Min;TONG Huang-jin;ZHANG Ji;LI Jin-ci;SU Lian-lin;FEI Cheng-hao;GU Wei;LU Tu-lin;MAO Chun-qin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 19

Grade evaluation of Carthamus tinctorius based on correlation of “biological activity-quality marker”

YAN Ya-feng;SONG Zhong-xing;LIU Yan-ru;TANG Zhi-shu;DUAN Jin-ao;LI Xiao-hong;CHEN Lin;LIU Feng;XU Gang;ZHU Hui-yuan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 19

Rapid evaluation of vasodilation efficacy of Angelica sinensis by near infrared spectroscopy based on quality markers

YAN Meng-lin;DING Guo-yu;CONG Long-fei;LI Chao-wen;Niu Rui-xue;JIANG Min;HOU Yuan-yuan;ZHANG Tie-jun;BAI Gang;LIU Chang-xiao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 19

Prediction and analysis of Q-markers between crude and vinegar Schisandrae Chinensis Fructus based on multivariate statistical analysis and network pharmacology

SU Lian-lin;LI Yu;XU Zhen;WANG Xia-zhang;HAO Min;HUANG Zi-yan;LU Tu-lin;JI De;TONG Huang-jin;MAO Chun-qin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 19

Confirmation study of hepatotoxic quality marker in Euodiae Fructus decoction

WANG Liang;SUN Kai-bin;WU Xiao-wen;SUN Rong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 19

Analysis of quality marker in Naozhenning Granule based on “five principles”

CAO Jian-hua;LIU Yan-zhi;LIU Hai-xia;WEI Chun-hong;WANG Jiang;QIN Xue-mei;WANG Xu-wen;LI Zhen-yu

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 19