Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 18,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 18, 2019  

Total Downloads:930

Quality evaluation of Glycyrrhizae Radix et Rhizoma Praeparata Cum Melle based on HPLC fingerprint and multi-component quantitative analysis by QAMS

PEI Yu-qiong;SHI Hai-pei;YAN Hui;HUANG Sheng-liang;DONG Wei;WANG Guo-qiang;BAO Bei-hua;ZHANG Li

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 18

Cloning and expression analysis of ATP/ADP transporter protein gene PgAATP1 in Panax ginseng

CHEN Jing;LI Chun;XIAO Yi-fan;SUN Chun-yu;WANG Yan-fang;WANG Kang-yu;ZHAO Ming-zhu;WANG Yi;ZHANG Mei-ping

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 18

Effect of Wuzhuyu Decoction on urine metabolic spectrum in rats with vomitting due to deficiency cold based on UHPLC-MS

JI Hai-nan;WANG Peng-qian;WU Yin;DAI Li;HUO Hai-ru;SUI Feng;ZHANG Miao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 18

Optimization of water extraction technology of Yiqi Huoxue Prescription based on orthogonal test design and BP neural network

YI Li-juan;LI Ya;ZOU Su-lan;LIU Lan;JIAO Xiao-qi;GUO Xiao-tong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 18

A new triterpene saponin from roots of Camellia oleifera

REN Qi;CHEN Gang;ZHOU Zhi-qiang;FU Hui-zheng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 18