Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 17,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 17, 2019  

Total Downloads:930

Optimization of prescription process of cantharidin nanostructured lipid carrier by central composite design-response surface methodology

NING Shuang-cheng;ZHOU Li-li;WANG Min;ZHU Kun;ZOU Man-shu;XIA Xin-hua

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 17

Research on antipyretic and anti-inflammatory constituents from Reduning Injection (Ⅴ)

GE Wen;LI Hai-bo;WANG Zhen-zhong;YU Yang;SU Zhen-zhen;YANG Biao;CAO Liang;HUANG Wen-zhe;XIAO Wei;YAO Xin-sheng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 17

Simultaneous determination of six anthraquinone components in Arnebia euchroma by QAMS

MAO Yan;CAI Xiao-cui;GU Libairemu·yusuyin;HE Jin-hua

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 17

Preparation and in vitro evaluation of total alkaloids of Semen Strychni-total glucosides of Radix Paeoniae Alba lipid-based cubic liquid crystalline nanoparticles

LIU Li-li;SHI Tian-nv;FANG Lei;XU Ling-xia;JIN Chen;GUAN Yong-mei;ZHU Wei-feng;CHEN Li-hua

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 17

Fouling mechanisms of ultrafiltration membranes fouled with traditional Chinese medicine pectin based on Hermia model

PENG Jing;ZHU Hua-xu;GUO Li-wei;LI Bo;MAO Xiang-jun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 17