Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 14,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 14, 2019  

Total Downloads:930

Chemical constituents from pericarpium of Metaplexis japonica

GU Yue;JI Jun-yang;SONG Qiang;LI Xiang;CHEN Jian-wei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 14

Protective effect and mechanism of extracts and main components from stem and leaves of Salvia miltiorrhiza on HUVECs

SUN Cheng-jing;ZENG Hui-ting;SU Shu-lan;XIANG Xiang;ZHU Yue;GU Jun-fei;TANG Zhi-shu;DUAN Jin-ao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 14

Adaptive evolution analysis of squalene synthase in medicinal plants of Araliaceae

WANG Zhuo;GUO Hong-yu;ZHANG Yan-tong;ZHU Jin-li;XING Zhao-bin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 14

Change of moisture transformation and chemical constituents in drying/rehydration process of fresh Chinese medicine (ginseng)

ZHENG Yao;LEI Lei;AI Jiao;LIANG Shuai;DENG Xin;SHI Liu;MEI Zhi-nan;REN Yong-shen

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 14

Quality Characterization of Characteristic Spectrum of Angong Niuhuang Pills based on Natural Moschus/Calculus Bovis and Four Herbal Medicines

PENG Ping;ZHANG Bei;DU Jing;XIE Suhua;FAN Guoqiang;CHI Yuming;TIAN Ruihua

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 14