Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 08,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 08, 2019  

Total Downloads:930

A new meroterpenoid from Ganoderma resinaceum

YANG Qiao-fen;HU Qiu-yue;MA Zu-hong;CHEN Yan-jun;SUN Yan-qi;DONG Miao;YE Yan-qing;ZHOU Min

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 08

Flavonoids from twigs of Morus multicaulis

ZHONG Xue-min;HUANG Xiao-jun;CHEN Ling-yun;SHEN Mei;SHI Jun-min;HE Li-ping;HAN Wei-li

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 08

Preparation, characterization and dissolution characteristics of curcumin solid lipid nanoparticles modified with PEG

HOU Wen-shu;ZHANG Dan-shen;ZHANG Li;WU Chun-yang;REN Jing;ZHANG Nan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 08

Fouling mechanism study of tannins simulated solution membrane process based on Hermia model

LI Bo;PENG Jing;GUO Li-wei;ZHU Hua-xu

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 08

Cloning and expression analysis of an F-box protein gene DoSKP2A in Dendrobium officinale

LI Huan;HEI Xiao-bin;LI Yi-min;YANG Lin;LIU Qing;YAN Yong-gang;HU Ben-xiang;ZHANG Gang

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 08

Mechanistic analysis of Radix Astragali seu Hedysari in treatment of nephrotic syndrome using network pharmacology

YANG Liu;ZHANG Wang-ning;LIU Yue-tao;LI Ai-ping;QIN Xue-mei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 08

Feasibility of Separation of Oil-bearing Water Body of Asari Radix et Rhizoma Essential Oil Based on Vapor Permeation Technology

ZHANG Qian;ZHU Hua-xu;TANG Zhi-shu;LI Bo;PAN Yong-lan;YAO Wei-wei;LIU Hong-bo;FU Ting-ming;GUO Li-wei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 08

Effects of Salviae Miltiorrhizae on characteristic gene changes and key protein expression of Müller cells in pathological process of retinitis pigmentosa

SONG Hou-pan;ZENG Mei-yan;PENG Jun;CHEN Xiao-juan;CHEN Xin-yi;HE Wei-bo;YANG Yi-jing;ZHOU Ya-sha;CAI Xiong;PENG Qing-hua

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 08

Dynamic changes of alkaloids in growth cycle in stems and leaves of Aconitum carmichaelii by HPLC-MS/MS

LI Yan;HE Ya-nan;HUANG Hao-zhou;LIU Bin;FU Chao-mei;GENG Fu-neng;XU Run-chun;YANG Ming;ZHANG Ding-kun;PEI Jin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 08

Membrane technology for optimizing the enrichment of small bioactive compounds in production wastewater of Mailuoning Injection

NIE Lin-feng;HUANG Jia-yun;HE Cheng-hua;ZHU Hua-xu;DUAN Jin-ao;XING Wei-hong;GUO Li-wei;LI Bo;PAN Yong-lan;TANG Wei-guo

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 08