Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 06,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 06, 2019  

Total Downloads:930

Triterpene saponins from Aralia taibaiensis

SUN Chen;ZHANG Yan-lei;HOU Bao-feng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 06

Study on chemical constituents from Pouzolzia zeylanica var. microphylla

MO Chu-ming;CHEN Xian-mei;GUO Li-bing;TAO Shu-hong;CHEN Yan-fen

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 06

A new benzophenone from endohydric moss Pogonatum inflexum

DUAN Xu-hong;HE Pei;QIN Meng;LI Lin;PEI Lin;ZHAO Jian-cheng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 06

Multi-index evaluation of applicability of nanofiltration separation of salvianolic acid B in organic phase

LI Cun-yu;NIU Xue-yu;LIU Huan-jin;LI He-min;LI Hong-yang;PENG Guo-ping

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 06

Effect of berberine on apoptosis of human coronary artery endothelial cells induced by intermittent high glucose

ZHUANG Wei;LIU Ting-song;ZHANG Cheng-cheng;GONG Jian-bin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 06

Estimation of genome size of Astragalus membranaceus based on flow cytometry and K-mer analysis

SUN Hui-gai;WEI Chun-xiang;YANG Min-xiao;GAO Fei;ZHOU Yi-jun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 06

Effects of phytohormones and lignin on growth of Antrodia cinnamomea mycelium

LI Yi-fan;XIE Guan-wen;LI Weng-kun;LIU Hong-yuan;LIU Zhuo-bin;LAI Xiao-ping;ZHANG Gui-fang

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 06