Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 05,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s):Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
ISSN:0253-2670
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 05, 2019  

Total Downloads:1715


Adsorption properties of ginkgolic acid on molecularly imprinted polymer prepared by using salicylic acid as dummy template

LI Lei;YU Qian-qian;HUANG Xiao-qing;YIN Zheng-hao;HAN Yong-ping

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 05

Biopharmaceuticals classification system (BCS) of periplocin, periplocymarin and periplogenin

XING Xue;GUO Xiao;REN Xiao-liang;ZHOU Li-wei;WANG Tai-yi;LIU Hong;WANG Meng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 05

Preparation of dl-tetrahydropalmatine ethosomes and their ex vivo transdermal permeation properties

FEI Ya-rong;XU Chang;ZHOU Dan-ting;LIU Xiu-xiu;WEN Jiao-li;ZHENG Hang-sheng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 05

Effects of Yangyin Recipe on imbalance of Th17 and Treg cells in ApoE ?/? mice under HSP65 attack

QIU Run-ze;ZHOU Li-yu;MA Yuan-jing;MA Yu-qing;YUAN Dong-ping;LONG Jun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 05

Cloning and expressive characteristics of GPS gene and its correlation with saponins content in Eleutherococcus senticosus

ZHANG Jia-zhen;XING Ke-xin;FENG Wen-zhao;GUO Hong-yu;WANG Zhuo;XING Zhao-bin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 05

Effect and mechanism of dauricine on proliferation and apoptosis of hepatoma Huh7 cells

ZHU Peng-fei;LV Jun;LIU Yan-min;ZENG Qing-lei;MING Liang

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 05

A new rhamnoside from Aspidopterys obcordate

LEI Yu;LIANG Jin-hao;TIAN Yi-jing;Luo Hai-bin;He Xi-xin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 05