Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 04,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 04, 2019  

Total Downloads:930

Chemical constituents from Hypericum monogynum

XU Xiao-shi;TENG Hai-da;FU Yuan-ze;LI Qing-qing;LI Jun;YANG Guang-zhong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 04

A new triterpenoid and a new steroid from roots of Vladimiria souliei

LAN Gong-cai;WU Zhi-li;WANG Shu-mei;LI Hui-liang;ZHANG Wei-dong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 04

Optimization of Yi medicine processing technology for honeyed wine rhubarb by Box-behnken design response surface methodology

WANG Yue;LV Lu-yang;LI Ying;HE Jian-ping;XIAO Ru-ming;YANG Kai;MA Zi-hao;ZENG Rui

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 04

Imprinting equivalence research of Lonicerae Japonicae Flos and Lonicerae Flos

LIU Hui;HE Hong;ZHU Zhi-Fei;FAN Qi-Meng;ZHOU Jin;HE Fu-yuan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 04

Study on shedding particles from Chuanping Sustained-release Tablets based on multi-marker components balanced release

CAI Yan-qu;LI Bi-yun;ZHONG Xiao-yu;ZHU Sheng-shan;CAI Ting;HUO Wu-zhen;LI Yuan-xin;WU Yan-hong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 04

Simultaneous determination of thirteen components of Moutan Cortex in different regions by HPLC

XIA Cheng-kai;ZHAN Yun-wu;HU Yun-fei;FANG Cheng-wu

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 04

Effects of ecological factors and gene expression of key enzymes on synthesis of major medicinal ingredients of Scutellaria baicalensis in autumn

ZHANG Tian;CHENG Lin;YANG Lin-lin;LIN Hong-mei;YANG Li-min;HAN Mei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 04

Protective effect and mechanism of total flavonoids of Fructus Livistonae on acetaminophen-induced liver injury

LUO Xiao-yun;MAI Yan-sui;ZHU Li;ZHANG Xiao-jun;HUANG Song;LAI Xiao-ping

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 04