Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 02,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 02, 2019  

Total Downloads:930

A new norlignan from fruiting bodies of Amauroderma rude

MA Zu-hong;YANG Qiao-fen;HU Qiu-yue;CHEN Yan-jun;SUN Yan-qi;ZHANG Rui-qi;DONG Miao;YE Yan-qing;ZHOU Min

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 02

Mechanisms of Gexia Zhuyu Decoction on anti-angiogenesis of hepatic fibrosis based on regulation of VEGF mRNA expression mediated by HIF-1α

CHEN Lan-yu;MA Ji-zheng;LIU Yong-mei;ZHANG Yun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 02

Lipidomics study of protective effect of Radix Salviae Miltiorrhizae and Rhizoma Ligustici Chuanxiong on rats with focal cerebral ischemia injury based on UPLC-Q/TOF-MS

WEI Yuan-shi;ZHU Li-xia;HUANG Xing-xing;ZHANG Ying-feng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 02

Exploration and application of a new method for rapid extraction of DNA from Chinese medicinal materials

YANG Lu;WU Wen-ru;FU Fei;ZHOU Hua;WU Xiao-yan;HUANG Zu-bo;AN Xin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 02

A numerical dynamic simulation study of licorice concentration process

HOU Yi-zhe;LI Zheng;YU He-shui;CHEN Ting-tian;YU Yang

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 02

Preparation, spectroscopy and molecular modelling studies of inclusion complex of vincamine with hydroxypropyl-β-cyclodextrin

YANG Yun-han;ZHAO Xue-qiu;DU Yao;YANG Jun-li;CHEN Wen;LI Yan-hua;YANG Li-juan;CHUAN Yong-ming

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 02