Home > Journals > Xinjiang Agricultural Sciences >Issue 04,2020
Xinjiang Agricultural Sciences
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Xinjiang Academy of Agricultural Sciences
Sponsor(s):Xinjiang Academy of Agricultural Sciences, Xinjiang Agricultural University, Agricultural Society of Xinjiang Uygur Autonomous Region
ISSN:1001-4330
CN:65-1097/S

12 issues per year

Current Issue: Issue 04, 2020  

Total Downloads:116

  • Xinjiang Agricultural Sciences aims to serve the agriculture and promote agricultural production in the arid areas, with highlights on the scientific and technological achievements and advanced technologies for agriculture in the arid areas.

  • Editor-in-Chief: Cheng Zhili


Effects of Different Basal Fertilizer Levels on Cotton Seedling Growth and Cotton Yield

WU Qiong;LIU Baojun;LI Hui;ZHAO Zhiqiang;LI Jin;GUO Qingyuan

Xinjiang Agricultural Sciences,2020,Vol 57,No. 04

Effect of Organic-inorganic Compound Liquid Fertilizer on Agronomic Traits and Yield of Cotton

WANG Xiaowu;Gurinur Ahmaiti;WANG Zhifang;YANG Xinping;DAI Jinping;ZHANG Huitao;XIE Yuqing;CHEN Jing;FENG Lei

Xinjiang Agricultural Sciences,2020,Vol 57,No. 04

Fungicidal Activities of 11 Essential Oils Derived from Common Spices Against Two Cotton Diseases

ZHAO Nana;LU Ruobin;Jiamigul Mserhan;CHEN Ruiqi;YANG Wenrui;WANG Yue;LU Wei

Xinjiang Agricultural Sciences,2020,Vol 57,No. 04

Control Effects of Three Biocontrol Agents on Cotton Red Rot and Damping Off

LI Hui;LIU Baojun;WU Qiong;GUO Qingyuan

Xinjiang Agricultural Sciences,2020,Vol 57,No. 04

Effects of the Carboxin Fungicide on the Chilling Stress of Cotton Seedlings

ZHOU Xiaoyun;LI Jin;ZHANG Jungao;LIU Mengli;GAN Enxiang;ZHAI Menghua;WANG Li;DU Pengcheng;LIANG Jing;LEI Bin

Xinjiang Agricultural Sciences,2020,Vol 57,No. 04

Molecular Characterization and Gene Expression Profile of Bursicon-β Subunit Gene Related to Innate Immune Responses in Larval Fat Body of Helicoverpa armigera

JI Yujie;MA Xingyu;SONG Yonghui;DU Mengfang;WEI Jizhen;YIN Xinming;LIU Xiaoguang;AN Shiheng

Xinjiang Agricultural Sciences,2020,Vol 57,No. 04

Predatory Functional Response of Ladybird Beetle, Propylaea quatuordecimpunctata to Aphis gossypii

LI Haiqiang;WANG Dongmei;LIU Jian

Xinjiang Agricultural Sciences,2020,Vol 57,No. 04

Evaluation of the Safety for Cotton Seedlings and Control Effects on Aphids of Five Insecticides for Seed Dressing

TU Xuewei;AN Jingjie;DOU Yanan;GAO Zhanlin;DANG Zhihong;PAN Wenliang;ZHAO Guocun;LI Yaofa

Xinjiang Agricultural Sciences,2020,Vol 57,No. 04

The Growth Characteristics and Quality Analysis of Different Cotton Varieties in Southern Xinjiang

XIN Minghua;LI Xiaofei;HAN Yingchun;WANG Zhanbiao;FENG Lu;WANG Guoping;LEI Yaping;YANG Beifang;XING Fangfang;XIONG Shiwu;XIN Mingyu;LI Yabing

Xinjiang Agricultural Sciences,2020,Vol 57,No. 04

Host Preference of Sylepta derogata between Cotton and Abutilon and Determination of Active Plant Volatiles

CHEN Wenbin;CHEN Ling;WANG Linli;SU Honghua;YANG Yizhong

Xinjiang Agricultural Sciences,2020,Vol 57,No. 04