Home > Journals > Microbiology China >Issue 01,2020
Microbiology China
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s): Institute of Microbiology, CAS; Chinese Society for Microbiology
CN:11-1996/Q

12 issues per year

Current Issue: Issue 01, 2020  

Total Downloads:148

Degradation characteristics of a novel aniline blue-decolorizing bacterial strain MP-13

LI Feng;LIANG Nian;SUN Jian-Zhong

Microbiology China,2020,Vol 47,No. 01

Specificity of the loading acyltransferase from avermectin modular polyketide synthase

LI Hai-Wei;ZHANG Fa;ZHENG Jian-Ting

Microbiology China,2020,Vol 47,No. 01

Effect of knocking-out histone deacetylase gene hdac on cellulase expression in Trichoderma reesei

ZHANG Ke-Ke;ZHOU Jiao-Jiao;SHE Wei-Yi;GAO Yun-Yu;DENG Jia-Wen;XIE Ning;TIAN Sheng-Li

Microbiology China,2020,Vol 47,No. 01

Cr(Ⅵ) detoxification characteristics of salt-tolerant Staphylococcus sp. YZ-1 and Bacillus cereus CC-1

YANG Zhong;XU Tian-Yi;LIU Yi-Han;ZHOU Hao

Microbiology China,2020,Vol 47,No. 01

Effective harvesting of the microalgae Desmodesmus sp. F51 with a novel bioflocculant

ZENG Si-Yu;PAN Xue-Shan;SHEN Liang;LING Xue-Ping;LU Ying-Hua

Microbiology China,2020,Vol 47,No. 01

Transcriptomic analysis of Pseudomonas aeruginosa DN1 upon degradation of fluoranthene

LI Yan-Peng;TIAN Yue-Xin;HAO Zhi-Dan;MA Yan-Ling

Microbiology China,2020,Vol 47,No. 01

Biological characteristics and complete genomic analysis of a novel virulent bacteriophage that infects Klebsiella pneumoniae capsular type K63

GAO Ming-Ming;WANG Can;LI Pu-Yuan;LIU Hui-Ying;PEI Guang-Qian;FAN Hang;ZHANG Xiang-Li-Lan;MI Zhi-Qiang;TONG Yi-Gang;BAI Chang-Qing

Microbiology China,2020,Vol 47,No. 01

Effect of Streptomyces alfalfae XY25 T application on physicochemical properties and microflora in clubroot-diseased soil

LIU Kai;JI Qian-Ru;CHEN Jing;LIANG Yun-Xiang;HU Yong-Mei;HU Yuan-Liang

Microbiology China,2020,Vol 47,No. 01