Home > Journals > Microbiology China >Issue 10,2019
Microbiology China
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s): Institute of Microbiology, CAS; Chinese Society for Microbiology
CN:11-1996/Q

12 issues per year

Current Issue: Issue 10, 2019  

Total Downloads:148

Physiological response and resistance mechanism of oleaginous microalgae Auxenochlorella protothecoides UTEX 2341 under cadmium treatment

YANG Jin-Shui;KONG Xiang-Xue;LI Jin-Yu;YUAN Hong-Li

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 10

Diversity and growth promotion of endophytic diazotrophic bacteria isolated from Bryophyllum pinnatum

LIU Li-Hui;PENG Gui-Xiang;HUANG Shu-Fen;WANG Zu-Cheng;TING You-Wei;TAN Zhi-Yuan

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 10

Enzymatic properties and modification of sucrose phosphorylase from the metagenome of sucrose-enriched environment

HE He-He;YIN Yu;QU Xiao-Yi;ZHAO Ying-Li;LIN Hou-Min;WEI Yu-Tuo;HUANG Ri-Bo;DU Li-Qin

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 10

Microbial diversity and its relationships with stress factors in sesame-flavor liquor fermentation process

CUI Feng-Jiao;LI Yi-Guan;GAO Da-Yu;CHEN Jian-Xin

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 10

Production and characterization of extracellular protease from biocontrol strain Bacillus licheniformis TG116

LING Li-Jun;JIAO Zheng-Long;WANG Jun-Ying;MA Wen-Xia;LI Zi-Bin;ZHAO Yun-Hua;ZHANG Xi;FENG Juan-Juan

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 10

Screening and identification of the biocontrol Streptomyces against tomato Botrytis cinerea

ZHAO Juan;LIU Ting;LIU Wei-Cheng;LIU De-Wen;ZHANG Dian-Peng;LU Cai-Ge

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 10

Amplicon-based high-throughput sequencing reveals the microbial diversity in Rehai hot springs, Tengchong, Yunnan Province

QIN Ya-Ling;LIANG Zong-Lin;SONG Yang;WANG Bao-Jun;LIU Shuang-Jiang;JIANG Cheng-Ying

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 10