Home > Journals > Microbiology China >Issue 04,2019
Microbiology China
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s): Institute of Microbiology, CAS; Chinese Society for Microbiology
CN:11-1996/Q

12 issues per year

Current Issue: Issue 04, 2019  

Total Downloads:148

Identification of the pathogen causing fruit rot of postharvest Phyllanthus emblica and its cell wall degrading enzyme activity

WU Yue;ZHOU Zhi-Jie;QIN Xiao-Yan;XU Jin-Rong;CHEN Xue;ZHANG Yi-Xuan;CHEN An-Jun;SHEN Guang-Hui

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 04

Construction and fermentation of L-threonine-producing recombinant Escherichia coli

WEI Jia;WANG Zhuang-Zhuang;YU Hai-Bo;FENG Li-Yan;XU Jian-Zhong;ZHANG Wei-Guo

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 04

Isolation and characterization of a wide-spectrum bacteriophage ФV170 lysing Vibrio alginolyticus

FU Han-Qing;LIN Mao;ZHAI Shao-Wei;LI Zhong-Qin;WANG Shu-Hong;CHENG Cong

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 04

Cloning, expression and characterization of an alkaline protease from Bacillus sp. N1

CHEN Xiu-Juan;ZHOU Cheng;GONG Jin-Song;SHI Jin-Song

Microbiology China,2019,Vol 46,No. 04