Home > Journals > Biodiversity Science >Issue 09,2018
Biodiversity Science
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s):Biodiversity Committee of the Chinese Academy of Sciences, CAS;Botanical Society of China; Institute of Botany, CAS;Institute of Zoology, CAS;Institute of Microbiology, CAS
ISSN:1005-0094
CN:11-3247/Q

12 issues per year

Current Issue: Issue 09, 2018  

Total Downloads:559

 • Biodiversity Science(formerly Chinese Biodiversity)published its first issue in October 1993. It is sponsored by the Biodiversity Committee of the Chinese Academy of Sciences (CAS), Botanical Society of China and jointly managed by Institute of Botany, Institute of Zoology and Institute of Microbiology, CAS. It is the first nationwide academic journal that specifically addresses the issues of biodiversity, aiming to enhance information exchange between Chinese and international scholars.

 • Editor-in-Chief
  Ma Keping

  Deputy Editor-in-Chief
  Fu Shenglei;Guo Liangdong
  Lei Fumin;Kong Hongzhi
  Lv Zhi;Zhang Jian
  Guo Qinghua;Huang Xiaolei


Assessing influence of simulated canopy nitrogen deposition and understory removal on soil microbial community structure in a Cunninghamia lanceolata plantation

LEI Xueming; SHEN Fangfang; LEI Xuechen; LIU Wenfei; DUAN Honglang; FAN Houbao;WU Jianping

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 09

Amphibian species richness patterns in karst regions in Southwest China and its environmental associations

WANG Bo; HUANG Yong; LI Jiatang; DAI Qiang; WANG Yuezhao; YANG Daode

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 09

Nine-year seed rain dynamics in Parashorea chinensis forest in Xishuangbanna, Southwest China

DOU Lina;ZHANG Wenfu;DENG Xiaobao;CAO Min;TANG Yong

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 09

Optimized hot spot analysis for probability of species distribution under different spatial scales based on MaxEnt model: Manglietia insignis case

ZHUANG Hongfei; ZHANG Yinbo; WANG Wei; REN Yueheng; LIU Fangzheng; DU Jinhong; ZHOU Yue

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 09

Distribution and habitat suitability assessment of the gaur Bos gaurus in China

DING Chenchen;HU Yiming;LI Chunwang;JIANG Zhigang

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 09

Spatial variations in species diversity of mid-subtropical evergreen broad-leaved forest community in Gutianshan National Nature Reserve

LU Wei ;YU Jianping;REN Haibao;MI Xiangcheng;CHEN Jianhua;MA Keping

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 09

Community composition and spatial structure in the Badagongshan 25 ha Forest Dynamics Plot in Hunan Province

QIN Yunzhi;ZHANG Jiaxin;LIU Jianming;LIU Mengting;WAN Dan;WU Hao;ZHOU Yang;MENG Hongjie;XIAO Zhiqiang;HUANG Handong;XU Yaozhan;LU Zhijun;QIAO Xiujuan;JIANG Mingxi

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 09