Home > Journals > Biodiversity Science >Issue 01,2020
Biodiversity Science
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s):Biodiversity Committee of the Chinese Academy of Sciences, CAS;Botanical Society of China; Institute of Botany, CAS;Institute of Zoology, CAS;Institute of Microbiology, CAS
ISSN:1005-0094
CN:11-3247/Q

12 issues per year

Current Issue: Issue 01, 2020  

Total Downloads:559

 • Biodiversity Science(formerly Chinese Biodiversity)published its first issue in October 1993. It is sponsored by the Biodiversity Committee of the Chinese Academy of Sciences (CAS), Botanical Society of China and jointly managed by Institute of Botany, Institute of Zoology and Institute of Microbiology, CAS. It is the first nationwide academic journal that specifically addresses the issues of biodiversity, aiming to enhance information exchange between Chinese and international scholars.

 • Editor-in-Chief
  Ma Keping

  Deputy Editor-in-Chief
  Fu Shenglei;Guo Liangdong
  Lei Fumin;Kong Hongzhi
  Lv Zhi;Zhang Jian
  Guo Qinghua;Huang Xiaolei


Threatened species list of China’s macrofungi

YAO Yijian; WEI Jiangchun; ZHUANG Wenying; WEI Tiezheng; LI Yi; WEI Xinli; DENG Hong; LIU Dongmei; CAI Lei; LI Junsheng; WANG Ke; WU Haijun; LI Binbin; WANG Yonghui; WEI Xiaodan; WU Hongmei; ZHAO Mingjun; YANG Liu; SU Jinhe; ZHONG Xi

Biodiversity Science,2020,Vol 28,No. 01

Assessment of the threatened status of macro-basidiomycetes in China

WEI Tiezheng;WANG Ke;YU Xiaodan;LI Yi;WU Haijun;WU Hongmei;WANG Yonghui;WEI Xiaodan;LI Binbin;JIANG Lan;YAO Yijian

Biodiversity Science,2020,Vol 28,No. 01