Home > Journals > China Petroleum Exploration >Issue 02,2020
China Petroleum Exploration
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): China National Petroleum Corporation
Sponsor(s): Petroleum Industrial Press
CN:11-5215/TE

6 issues per year

Current Issue: Issue 02, 2020  

Total Downloads:153

  • Gives an insight into a panorama of China’s oil and gas exploration strategic policies, exploration principles, new theories, new technologies, new methods and managerial experiences to meet the demand for oil and gas exploration development both inside and outsideChina. Focusing on the key issues in oil and gas exploration, it provides a platform of discussion and mutual exchange for decision-makers, engineering and technological professionals and scientific researchers in an attempt to better serve the country’s oil and gas exploration.

  • Editor-in-Chief: Zhao Wenzhi

Geological Modeling of Shale Gas Reservoir during the Implementation Process of Geology-engineering Integration

SHU Honglin;WANG Lizhi;YIN Kaigui;LI Qingfei;ZHANG Zhuo;LUO Yufeng

China Petroleum Exploration,2020,Vol 25,No. 02

Exploration of geology-engineering integration in hard-to-recover oil reserves in the Shengli Oilfield

WAN Xuxin;XIE Guanglong;DING Yugang

China Petroleum Exploration,2020,Vol 25,No. 02

Exploration and effect of exploration and development integration in unconventional gas of CNOOC

XIE Yuhong;CAI Dongsheng;SUN Hansen

China Petroleum Exploration,2020,Vol 25,No. 02

Sweet spot classification evaluation of tight conglomerate reservoir in Mahu Sag and its engineering application

QIN Jianhua;ZHANG Jing;JIANG Qingping;FENG Yueli;ZHAO Yiqing;ZHU Jian;LU Zhiyuan;WU Shunwei

China Petroleum Exploration,2020,Vol 25,No. 02

Development practice of continental shale oil in Jimsar Sag in the Junggar Basin

GAO Yang;YE Yiping;HE Jixiang;QIAN Genbao;QIN Jianhua;LI Yingyan

China Petroleum Exploration,2020,Vol 25,No. 02

Progress, challenge, and prospect for exploration and development of continental shale gas in Yanchang exploration area in Ordos Basin

DU Yan;LIU Chao;GAO Chao;GUO Chao;LIU Gang;XU Jie;XUE Pei

China Petroleum Exploration,2020,Vol 25,No. 02

Research on optimization analysis methods of drilling investment in integrated development of shale gas

HUANG Weihe;LIU Hai

China Petroleum Exploration,2020,Vol 25,No. 02

An important discovery in Well Luntan-1 of the Tarim Basin, China, and its significance for ultra-deep oil and gas exploration

YANG Haijun;CHEN Yongquan;TIAN Jun;DU Jinhu;ZHU Yongfeng;LI Honghui;PAN Wenqing;YANG Pengfei;LI Yong;AN Haiting

China Petroleum Exploration,2020,Vol 25,No. 02

Practice of drilling optimization system in the development of unconventional oil and gas resources in China

ZHANG Fuxiang;ZHENG Xinquan;LI Zhibin;CHEN Jianlin;LI Qing;LU Zongyu;GONG Xiangmin;CAO Xinyu

China Petroleum Exploration,2020,Vol 25,No. 02

Geology-engineering integration solution for tight oil exploration of Chang-7 member, Ordos Basin—focusing on scientific well spacing and efficient drilling

FENG Zhangbin;MA Fujian;CHEN Bo;LI Desheng;CHANG Botao;LENG Xiangang;CHAI Huiqiang;WU Kai;YANG Yongxing;WANG Yongkang;HUANG Yongjie;DING Li;LI Zhijun;LU Qingzhi;PAN Yuanwei;HU Zhong;FU Zairong;WANG Wei

China Petroleum Exploration,2020,Vol 25,No. 02