Home > Journals > Chinese Journal of Lasers >Issue 09,2018
Chinese Journal of Lasers
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s): Chinese Optical Society;Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics,Chinese Academy of Sciences
CN:31-1339/TN

12 issues per year

Current Issue: Issue 09, 2018  

Total Downloads:215

 • Chinese Journal of Lasers, regarded as a flag-ship journal in China, reports the most fresh and influential research in the laser field. Founded in 1974, the journal is administrated by Chinese Academy of Sciences (CAS), sponsored by Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, and Chinese Optical Society, and published by Chinese Laser Press. The featured columns include laser physics,laser manufacturing,materials and thin films,measurement and metrology ,beam transmission and control, optical communications, biomedical photonics and laser medicine, nonlinear optics, holography and information processing, remote sensing and sensor, spectroscopy, quantum optics, micro and nano optics, terahertz technology, rapid communications, and so on. Chinese Journal of Lasers is indexed in the following databases: EI, Scopus, AJ, CA, INSPEC, CSCD, etc. It has been titled as one of the“100 Chinese Top S&T Journal”,“100 Chinese Outstanding Academic Journal”,“Outstanding S&T Journals of China”,and “The Most International Influencing Academic Journal in China”.

 • Advisory Editors
  Wang Zhijiang, Xu Zhizhan, Fan Dianyuan, Du Xiangwan
  Editor-in-Chief
  Zhou Bingkun
  Executive Editor-in-Chief
  Hu Qiquan
  Associate Editors-in-Chief
  Chen Weibiao, Zhou Shouhuan, Cheng Zhaogu, Liu Zejin, Zhang Xiaoming, Lv Zhiwei, Zhou Jun,

Progress and Application of Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy Technology

HAN Luo;XIA Hua;DONG Fengzhong;ZHANG Zhirong;PANG Tao;SUN Pengshuai;WU Bian;CUI Xiaojuan;LI Zhe;YU Runqing

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 09

Laser-ultrasonic non-destructive detection based on synthetic aperture focusing technique

LI Junyan;SHEN Zhonghua;NI Xiaowu;YUAN Ling;NI Chenyin

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 09

Recent Advances of Power-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy for Gas Sensing

WANG Qiang;XU Ke;YAO Chenyu;WANG Zhen;CHANG Jun;REN Wei

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 09

Precise Parameters of Molecular Absorption Lines from Cavity Ring-Down Spectroscopy

TAN Yan;WANG Jin;TAO Leigang;SUN Yu;LIU Anwen;HU Shuiming

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 09

Interband Cascade Lasers Based Trace Gas Detection: A Review

DU Zhenhui;HAN Ruiyan;WANG Xiaoyu;WANG Shuangke;MENG shuo;LI Jinyi

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 09

Research and Progress of Flow Field Diagnosis Based on Laser Absorption Spectroscopy

KAN Ruifeng;XIA Huihui;XU Zhenyu;YAO Lu;RUAN Jun;FAN Xueli

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 09

Optical Properties of Dithienylethene and Its Applications in Super-Resolution Optical Storage

LIU Tiecheng;ZHANG Li;SUN Jing;ZHONG Yuwu;WANG Zhongyang;GUO Xinjun;RUAN Hao

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 09