Home > Journals > Chinese Journal of Lasers >Issue 05,2018
Chinese Journal of Lasers
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s): Chinese Optical Society;Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics,Chinese Academy of Sciences
CN:31-1339/TN

12 issues per year

Current Issue: Issue 05, 2018  

Total Downloads:215

 • Chinese Journal of Lasers, regarded as a flag-ship journal in China, reports the most fresh and influential research in the laser field. Founded in 1974, the journal is administrated by Chinese Academy of Sciences (CAS), sponsored by Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, and Chinese Optical Society, and published by Chinese Laser Press. The featured columns include laser physics,laser manufacturing,materials and thin films,measurement and metrology ,beam transmission and control, optical communications, biomedical photonics and laser medicine, nonlinear optics, holography and information processing, remote sensing and sensor, spectroscopy, quantum optics, micro and nano optics, terahertz technology, rapid communications, and so on. Chinese Journal of Lasers is indexed in the following databases: EI, Scopus, AJ, CA, INSPEC, CSCD, etc. It has been titled as one of the“100 Chinese Top S&T Journal”,“100 Chinese Outstanding Academic Journal”,“Outstanding S&T Journals of China”,and “The Most International Influencing Academic Journal in China”.

 • Advisory Editors
  Wang Zhijiang, Xu Zhizhan, Fan Dianyuan, Du Xiangwan
  Editor-in-Chief
  Zhou Bingkun
  Executive Editor-in-Chief
  Hu Qiquan
  Associate Editors-in-Chief
  Chen Weibiao, Zhou Shouhuan, Cheng Zhaogu, Liu Zejin, Zhang Xiaoming, Lv Zhiwei, Zhou Jun,

Research on Polarization Control of Distributed Optical Fiber Sensing System Based on FPGA

LI Pengcheng;LIU Kun;JIANG Junfeng;PAN Liang;MA Pengfei;LI Zhichen;ZHANG Zhao;LI Xin;LIU Tiegen

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 05

Influence of stray light in low blind zone on signal quality of lidar system

LIU Yang;ZHANG Tianshu;XIANG Yan;ZHONG Liujun;FU Yibin;ZHENG Zhaoyang;LV Lihui

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 05

Fabrication of Highly Reliable Watt-Level 660 nm Semiconductor Lasers

ZHU Zhen;ZHANG Xin;XIAO Chengfeng;LI Peixu;SUN Sujuan;XIA Wei;XU Xiangang

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 05

100 J Level Active Mirror Nd…Glass Laser Amplifier

LIU Jing;LI Lei;CHEN Ru-Feng;SHI Xiang-Chun;LIU Qiu-Ju;YANG Zhong-Guo;WANG Jian-Lei

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 05

A Fast Statistical Method of Tree Information from 3D Laser Point Clouds

XIAO Yang;HU Shaoxing;XIAO Shen;ZHANG Aiwu

Chinese Journal of Lasers,2018,Vol 45,No. 05