Home > Journals > Journal of Aeronautical Materials >Issue 06,2016
Journal of Aeronautical Materials
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): China Association for Science and Technology
Sponsor(s): Chinese Society of Aeronautics and Astronautics (CSAA); AVIC Beijing Institute of Aeronautical Materials (BIAM)
CN:11-3159/V

6 issues per year

Current Issue: Issue 06, 2016  

Total Downloads:226

  • Journal of Aeronautical Materials is supervised by China Association for Science and Technology, and sponsored by Chinese Society of Aeronautics and Astronautics (CSAA) and AVIC Beijing Institute of Aeronautical Materials (BIAM). The journal provides the latest academic researches regarding Chinese aeronautic and astronautic materials, in order to promote aeronautic and astronautic technologies, make a platform for scientific researchers, and push forward the progress of aeronautic and astronautic materials. Its scope covers aeronautic and astronautic materials, preparation processing, calculation, simulation, properties and characterization of materials. It also reviews on aeronautic and astronautic materials with promising applications. The journal is included in CA, SA, Pж(AJ), CSCD.

  • Editor-in-Chief
    Dai Shenglong

    Associate Editor
    Cao Chunxiao, Tao Chunhu, Lian Jianmin, Jin Haipeng

Damage Effects of Electron Irradiation with Different Energy on Mechanical Properties of Polyethylene Heat-shrinkable Sleeves

LIU Yuming;ZHAO Chunqing;LI Man;ZHANG Kai;SHEN Zicai

Journal of Aeronautical Materials,2016,Vol 36,No. 06

Preparation of Ag/TiO 2/ITO UV Detector and Its Photoelectronic Properties

DAI Songyan;QI Hongfei;LIU Dabo;TENG Lejin;LUO Fei;TIAN Ye;CHEN Dongsheng

Journal of Aeronautical Materials,2016,Vol 36,No. 06

Tribological Investigation of SiC/Al Composite under Dry Sliding Friction

DAI Liquan;HE Guoqiu;Lü Shiquan;YE Yun;LIU Xiaoshan;LU Qi

Journal of Aeronautical Materials,2016,Vol 36,No. 06

Influence and Simulation Study of Surface Coating Damage on Pitting Corrosion of 7B04 Aluminum Alloy

WANG Chenguang;CHEN Yueliang;ZHANG Yong;BIAN Guixue

Journal of Aeronautical Materials,2016,Vol 36,No. 06

Effect of High Velocity Arc Spraying Parameters on Properties of FeNiCrAl Coating

TIAN Haoliang;WANG Changliang;TANG Zhihui;WEI Shicheng;XU Binshi;QUE Minhong

Journal of Aeronautical Materials,2016,Vol 36,No. 06

Superplastic Deformation of TC6 Alloy

DING Ling;WANG Zhilu;SUN Qianjiang;CHEN Jian;WANG Gaochao

Journal of Aeronautical Materials,2016,Vol 36,No. 06

Inhomogeneity of Microstructure and Properties of 7085-T651 Aluminum Alloy Extra-thick Plate

LI Chengbo;HE Kezhun;SONG Fengxuan;LIU Shengdan;CAO Shengqiang;ZHANG Xinming

Journal of Aeronautical Materials,2016,Vol 36,No. 06

Thermal Simulation Test of AA-FGH95 Superalloy

WANG Xuqing;ZHANG Mincong;LUO Junpeng;PENG Zichao;SHENG Junying;YAN Jian

Journal of Aeronautical Materials,2016,Vol 36,No. 06

First-principle Calculations of Mechanical Properties of Al 2Cu, Al 2CuMg and MgZn 2 Intermetallics in High Strength Aluminum Alloys

LIAO Fei;FAN Shitong;DENG Yunlai;ZHANG Jin

Journal of Aeronautical Materials,2016,Vol 36,No. 06

Influence of Acid Etching on Wettability of Ion-exchanged Aluminosilicate Float Glass

LI Xiaoyu;JIANG Liangbao;LI Lei;YAN Yue

Journal of Aeronautical Materials,2016,Vol 36,No. 06