Home > Journals > Iron Steel Vanadium Titanium >Issue 03,2020
Iron Steel Vanadium Titanium
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):PANZHIHUA IRON &STEEL (GROUP) CO.
Sponsor(s):Pangang Group Research Institute Co., Ltd.
ISSN:1004-7638
CN:51-1245/TF

6 issues per year

Current Issue: Issue 03, 2020  

Total Downloads:172

 • Iron Steel Vanadium Titanium is supervised by Pangang Group Company Ltd. And sponsored by Panzhihua Iron & Steel Research Institute Co., Ltd. of Pangang Group. Launched in 1980, Iron Steel Vanadium Titanium aims at boosting the development of V-bearing titaniferous magnetite, applications of vanadium and titanium in steels, and comprehensive utilization of vanadium and titanium resources. Its scope covers multitudes of important subjects in V-bearing titaniferous magnetite smelting with ordinary BF, intensified BF smelting of V-bearing titaniferous magnetite, vanadium recovery by atomization process, vanadium recovery with converter, steelmaking with semi-steel and continuous casting, vanadium microalloying and new steel grades development, development of vanadium-bearing steel rails, full-length quenching for steel rails, vanadium pentoxide preparation from vanadium slag, and production and further processing of titanium pigment. The journal is included in CA and Pж(AJ).

 • Chief Committeeman
  Chen Yong
  Associate Chief Committeemen
  Hu Hongfei,Sun Zhaohui
  Member of a Committee(According to the Family Name Stroke Order)
  Wang Guodong,Wang Xinhu,Deng Guozhu,Bai Chengguang,Zhu Qingshan,Liu Zhenghong,Ruan Guoling,Li Jinshan,Yang Rui,Yang Tianjun,Qiu Dingfan,Zhang Yi,Zhang Huamin Chen Yuyong,Lin Junping,Zhou Lian,Zhou Dali,Huang Boyun,Cao Chunxiao, Zhai Qijie,Xue Xiangxin,Wei Fei,David Milbourn(UK),Ma Qian (Australia)


Study on the Optimization of Fluidization Reduction Conditions of Brazilian Iron Ore Powder

XU Qiyan;LI Zhiping;GU Zhanghan;YIN Zhihong

Iron Steel Vanadium Titanium,2020,Vol 41,No. 03

Influence of Vanadium-titanium Magnetite Tailings on Autoclaved Aerated Concrete Block

SHI Lei;SONG Xiao

Iron Steel Vanadium Titanium,2020,Vol 41,No. 03

Preparation of nano α-Fe 2O 3 by Microwave Hydrolysis

ZHANG Yi;LIN Ling;ZHU Xuejun;WANG Jun;DENG Jun;LIAO Ni

Iron Steel Vanadium Titanium,2020,Vol 41,No. 03