JTP Bilingual Journals
Newly available Articles

Deep Eutectic Solvent Based Polymer Electrolyte for Dye-sensitized Solar Cells

YANG Ying;ZHANG Zheng;GAO Jing;LIN Ze-Hua;YAN Jing-Yuan;GUO Xue-Yi

Journal of Inorganic Materials,Vol 32,No. 01

Effect of urban water supply system on fungi population and community structure

WANG Yu;LIU Ming-Kun;MIAO Xiao-Cao;WANG Yang;BAI Xiao-Hui

Microbiology China,Vol 46,No. 01

Clinical trials of acupuncture of Jiaji (EX-B2) for treatment of gastrointestinal dysfunction in sepsis patients

LI Hai-feng;HU Guo-qiang;LIU Wen-wen

Acupuncture Research,Vol 44,No. 01

Database and characteristics of underground in-situ stress distribution in Chinese coal mines

KANG Hongpu;YI Bingding;GAO Fuqiang;LV Huawen

Journal of China Coal Society,Vol 44,No. 01

The effect of prototype difficulty and semantic similarity on the prototype activation

YANG Wenjing ;JIN Yule ;QIU Jiang ;ZHANG Qinglin

Acta Psychologica Sinica,Vol 50,No. 03