Home> Search > Search condition:All fields: *
Filter List
AVAILABLE
  • Full-text
  • Highlights
Results found
Sort by

1. Evaluation of quality markers of Mume Flos based on fingerprint and chemical pattern recognition

ZHAO Hong-su;ZHAO Ru;QIAO Jin-wei;JIN Chuan-shan;WANG Can-can;ZHANG Wei;WU De-ling

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

2. Quality control of Sinomenii Caulis based on chromatographic fingerprints and content determination

REN Ming-jun;HU Yun-fei;ZHU Yong-bo;QIU Ping;LI Zheng;LI Wen-long

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

3. Application on metabolomics techniques in compatibility law of traditional Chinese medicine formulae

WANG Jie;WEI Xin-tong;CHEN Wei;LYU Yan-hui;WEI Yan-ping;ZU Xian-peng;ZHANG Xiu-yun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

4. Establishment of classification method for dividing velvet antler portions based on tissue structures and ratio of protein to calcium content

ZHAO Hai-ping;YAO Meng-jie;XU Yuan;LIU Jia;YUE Zhi-gang;QI Xiao-yan;LI Chun-yi

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

5. Quality evaluation of Ligusticum jeholense based on HPLC fingerprint and multi-component analysis

QIAO Ping;JIA Meng;WANG Hong-lan;DI Liu-qing;ZHAO Xiao-li

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

6. Exploreation of medication rule and potential mechanism of Chinese materia medica formulae in treatment of antipsychotic-induced metabolic syndromes

LUO Chao;TU Si-jing;LI Ning-ning;JU Pei-jun;XU Yi-feng;CHEN Jian-hua

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

7. Medication rule of traditional Chinese medicine in treatment of knee osteoarthritis by hot ironing based on data mining and its toxicity TCM application

ZHANG Xiao-bin;MA Yu-ning;YAN Xiao;ZHOU Yue;XIA Qing-chang;LU Yun-ping;MA Yu-xia

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

8. Analysis of antipyretic compatibility law and material basis of Gypsum Fibrosum based on “dry-method + wet-method” and “coordination chemistry”

PI Wen-min;HAN Na-na;YUAN Zhi-hua;WANG Zhi-jia;LIN Xiao-yu;LEI Hai-min;WANG Peng-long

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

9. Research progress on nor-cucurbitacin triterpenes

HUO Xiao-shuang;WANG Jun-chi;SI Jian-yong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

10. Study of cholestatic liver injury in female ICR mice by decoction of Psoraleae Fructus before and after processing

FU Ying-jun;WU Yu;MEI Chun-mei;HUA Zheng-ying;LI Wei-dong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2022,No. 05

Sort by