Home> Search > Search condition:All fields: *
Filter List
AVAILABLE
  • Full-text
  • Highlights
Results found
Sort by

1. Pollution Level, Distribution Characteristic, and Ecological Risk Assessment of Environmentally Persistent Pharmaceutical Pollutants in Surface Water of Jiangsu Province

ZHAO Mei-mei;FAN De-ling;GU Wen;WANG Zhen;LIANG Meng-yuan;LIU Ji-ning;ZHANG Zhi

Environmental Science,2021,Vol 42,No. 09

2. Division method and example of riverside groundwater source protection area

WANG Jia;RONG Hailiang;XUE Yu;SONG Baoping;WANG Zepeng;ZHANG Suzhen

South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology,2021,Vol 19,No. 04

3. Application of single factor method and fuzzy variable method in water quality assessment

CONG Ming;YANG Hui;ZHANG Xiaojing;XIN Zhuohang;ZHANG Chi

South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology,2021,Vol 19,No. 04

4. Experiment on water bank instability under rainfall

LI Lianghui;LUO Xing;ZHAO Xu;LEI Sheng;XU Fugang

South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology,2021,Vol 19,No. 04

5. Analysis and solution of algae problems in drinking water sources in Zhuhai City

LING Yanchen;SU Yuliang;HU Kewu;YUAN Hanhong;WU Bin;HUANG Hongbo;FANG Li;WU Jie;HUANG Tianyin;AO Xiuwei;SUN Wenjun

South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology,2021,Vol 19,No. 04

6. Preface of Special Issue on Big Earth Data for Implementing the Sustainable Development Goals

HOU Jianguo

Bulletin of Chinese Academy of Sciences,2021,Vol 36,No. 08

7. Key Technologies for Intelligent Construction of Tunnels on Beijing-Zhangjiakou High-speed Railway

LV Gang;LIU Jianyou;ZHAO Yong;YUE Ling

Tunnel Construction,2021,Vol 41,No. 08

9. Collaborative Inspection for the Sewer Pipe Network Using Pipe Capsules

LI Qingquan;GU Yu;TU Wei;ZHU Jiasong;ZHAO Tianhong;ZHU Song

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2021,Vol 46,No. 08

10. A Method to Sophisticate the Water Vapor Tomography Model by Combining the ECMWF Grid Data

ZHAO Qingzhi;YAO Yibin;XIN Linyang

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2021,Vol 46,No. 08

Sort by