Home > Journals > Journal of Chinese Medicinal Materials >Issue 02,2015
Journal of Chinese Medicinal Materials
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Central Station of Chinese Medicinal Materials Information
Sponsor(s): Central Station of Chinese Medicinal Materials Information; State Food and Drug Administration
CN:44-1286/R

12 issues per year

Current Issue: Issue 02, 2015  

Total Downloads:951

Journal official website:http://zyca.chinajournal.net.cn/WKC/WebPublication/index.aspx?mid=zyca

 • Journal of Chinese Medicinal Materials is supervised by Central Station of Chinese Medicinal Materials Information and sponsored by Central Station of Chinese Medicinal Materials Information and State Food and Drug Administration. The journal covers research article of Chinese herbal medicine planting and raising technology, resource exploitation and utilization, concocted processing maintenance of medicinal herbs, identification, ingredient, pharmacology, preparations, and pharmacy. The journal is included in CA, JST and CSCD.

 • Chairman of the Editorial Board
  Ren Dequan

  Editor-in-Chief
  Yuan Sihui

  Deputy Editor-in-Chief
  Kuang Cuiyi
  Lin Hua

Regulation on female-male flower ratio of monoecious plant schisandra chinensis based on reactive oxygen species (ROS)

CAO Wu-lin;SONG Qi;MENG Xiang-cai

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 02

Effects of Pb Stress on Photosynthetic Pigment Biosynthesis and Growth of Rabdosia rubescens

KONG Si-xin;LI Hai-kui;CHAO Jing;CUI Xu-sheng;GUO Yu-hai

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 02

Study on High-yield Cultivation Measures for Arctii Fructus

LIU Shi-yong;JIANG Xiao-bo;WANG Tao;SUN Ji-ye;HU Shang-qin;ZHANG Li

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 02

Changes of Serum Gonadal Hormones Levels During Musk-secreting Period and Estrus of Moschus berezovskii

ZHANG Zheng-ming;YANG Jing;WANG Jian-ming;FU Wen-long;WANG Zhan-yin;YE Song-hua;FU Chun-mei

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 02

Determination of Five Active Components in Morinda officinalis from Different Habitats by HPLC

SHI Ji;LIU Zi-han;WANG Ling;JIA Tian-zhu

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 02

Material Composition Research on Tibetan Medicine “Brag-zhun”

CAO Yun;GU Rui;MA Yu-ying;ZHONG Shi-hong;ZENG Rui;LU Xue-feng

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 02

Study on Chemical Composition of Phyllanthus emblica

LI Bing;HUANG Gui-qing;LU Ru-mei;WEI Jian-hua;ZHONG Zhen-guo

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 02

Study on Chemical Constituents of Fermented Antrodia camphorata Powder

ZHANG Feng-su;CHEN Fei;LIU Xun-hong;YANG Nian-yun;MA Yang;HOU Ya;LUO Yi-yuan

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 02

Chemical Constituents from Cremastra appendiculata

YUAN Qiao-yu;LIU Xin-qiao

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 02

Study on Chemical Constituents of Peanut Hull

ZUO Ai-xue;SUN Yun;QIAN Shao-xiang;RAO Gao-xiong

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 02