Home > Journals > Chinese Journal of Plant Ecology >Issue 09,2018
Chinese Journal of Plant Ecology
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s):Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences and the Botanical Society of China
ISSN:1005-264X
CN:11-3397/Q

12 issues per year

Current Issue: Issue 09, 2018  

Total Downloads:129

 • Chinese Journal of Plant Ecology is based on China and faces to the world. This journal makes a great effort to reflect the hot topic and growing point in the discipline of phytoecology, give full play to the scientificity, authority and orient in the domestic ecology field, and maintain its international impact.

 • Editor-in-Chief
  Fang Jingyun

  Deputy Editor-in-Chief
  An Lizhe;Dong Ming
  Guo Ke;Huang Jianhui
  Jiang Gaoming;Li Bo
  Liu Lingli;Yang Yuanhe
  Zhang Dayong;Zhou Guoyi


Community characteristics and population structure of Ferrocalamus strictus, a rare species in Mojiang, Yunnan, China

YU Ding-Xiang;DU Fan;SHI Ming;YANG Cong;DAI Jun

Chinese Journal of Plant Ecology,2018,Vol 42,No. 09

Modeling the potential suitable habitat of Impatiens hainanensis, a limestone-endemic plant

NING Yao;LEI Jin-Rui;SONG Xi-Qiang;HAN Shu-Mei;ZHONG Yun-Fang

Chinese Journal of Plant Ecology,2018,Vol 42,No. 09

Responses of nitrogen and phosphorus resorption from leaves and branches to long-term nitrogen deposition in a Chinese fir plantation

SHEN Fang-Fang;LI Yan-Yan;LIU Wen-Fei;DUAN Hong-Lang;FAN Hou-Bao;HU Liang;MENG Qing-Yin

Chinese Journal of Plant Ecology,2018,Vol 42,No. 09

Seasonal dynamic of plant phenophases in Beijing—A case study in Beijing Botanical Garden

XING Xiao-Yi;HAO Pei-Yao;LI Guan-Heng;LI Hui;DONG Li

Chinese Journal of Plant Ecology,2018,Vol 42,No. 09

What is the optimal number of leaves when measuring leaf area of tree species in a forest community?

GAO Si-Han;GE Yu-Xi;ZHOU Li-Yi;ZHU Bao-Lin;GE Xing-Yu;LI Kai;NI Jian

Chinese Journal of Plant Ecology,2018,Vol 42,No. 09

Distribution, community characteristics and classification of Thymus mongolicus steppe in China

GAO Chen-Guang;QIAO Xian-Guo;WANG Zi;LU Shuai-Zhi;HOU Dong-Jie;LIU Chang-Cheng;ZHAO Li-Qing;GUO Ke

Chinese Journal of Plant Ecology,2018,Vol 42,No. 09