Home > Journals > Chinese Acupuncture & Moxibustion >Issue 12,2018
Chinese Acupuncture & Moxibustion
Translated from the Chinese edition
Supervised by China Association for Science and Technology
Sponsored by China Association for Acupuncture and Moxibustion;Acupuncture Institute of China, Academy of Traditional Chinese Medicine
ISSN 0255-2930 CN 11-2024/R

12 issues per year
Discipline(s): Medical Science

Current Issue: Issue 12, 2018  

Total Downloads:387

 • Chinese Acupuncture & Moxibustion is supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Association for Acupuncture and Moxibustion, Acupuncture Institute of China and Academy of Traditional Chinese Medicine. The journal is a comprehensive journal of acupuncture and moxibustion in China, which embraces a high level editorial board domestically and overseas. The scope of this journal covers the acupuncture and moxibustion clinical researches, experts’ experience, meridian and acupoint studies, mechanisms, teaching methods, studies on literature. In China, this journal is with a wide range of readers and a group of high-level authors. It has won the first and second rewards many times in all the national competitions of excellent periodicals of traditional Chinese medicine sponsored by the State Administration of Traditional Chinese Medicine and has been subsidized by the high-quality sci-tech periodical project of China Association for Science and Technology several times. The journal is included in CA, JST and CSCD.

 • Editor-in-Chief
  Liu Baoyan

  Vice Editor-in-Chief
  YU Xiaochun JING Xianghong

  Executive Editor-in-Chief
  QI Shulan

  Advisory Board
  Deng Liangyue, Shi Xuemin, Sun Guojie, Li Weiheng, Chen Hanping, He Puren, Cheng Shennong

  Assistant Director
  Wang Zhihong, Wang Hua, Wang Shu, Wang Linpeng, Fang Jianqiao, Zhu Bing, Liu Weihong, Liu Zhibin, Xu Nenggui, Wu Fudong, Zhang Ren, Chen Lidian, Shen Zhixiang, Liang Fanrong


  Editorial Board
  Wan You, Ma Shengxing(US), Wang Fan, Wang Zhihong, Wang Hua, Wang Kejian, Wang Lingling, Wang Shun, Wang Fuchun, Wang Shu, Wang Linpeng, Fang Jianqiao, Shi Xian, Dong Guirong, Liu Baoyan, Liu Weihong, Liu Zhishun, Liu Zhibin, Qi Shulan, Zhu Bing, Zhu Jiang, Zhu Guangqi, Xu Nenggui, Sun Zhongren, Sun Jianhua, Liu Wuli(HK), Yu Shuguang, Lao Lixing(U.S.), Wu Zhongchao, Wu Gencheng, Wu Qiang, Wu Huanjin, Wu Fudong, Yan Jie, Zhang Ren, He Tianyou, Yang Jun, Yang Yongqing, Yang Huayue, Yang Jinsheng, Gatakai Shuuichi (JAP), Shen Zhixiang, Shen Xueyong, Chen Rixin, Chen Lidian, Chen Yiguo, Li Zhaogeng(TWN), Fan Yushan, Zhou Dean, Zhao Jiping, Zhao Baixiao, Zhao Jingsheng, Hu Ling, Gao Xiyan, Gao Shuzhong, Jia Chunsheng, Guo Yi, Xia Youbing, Xu Bin, Liang Fanrong, Huang Longxiang, Fu Wenbin, Yu Xiaochun, Han Jingxian, Lu Mei, Ji Laixi, CHENG Zhao(CAN), Gerhard LITSCHER(AUT), Jason Hao(U.S.)

  Editorial Office
  Qi Shulan (Director), Yang Lili

<<Previous Issue Issue 12,2018 Next Issue>>

Effects on female depression treated with the combined therapy of acupuncture and the five-element music therapy

ZHANG Haihua;XU Nenggui;LI Zhixing;ZHANG Wenjing;YI Wei

Vol 38,No. 12

Effects on polycystic ovary syndrome of abdominal obesity treated with the dialing needling method at the abdomen

SHEN Kejian;SHOU Ying;ZHANG Kaiyong

Vol 38,No. 12

Subacute insomnia treated with He’s three-promotion needling method: a randomized controlled trial

HONG Qiuyang;YANG Huimin;WANG Shiguang;MAO Xuewen;YANG Yi;LIU Xiaojing

Vol 38,No. 12

Mechanism of “ Xingnao Kaiqiao” acupuncture for the opening of ATP sensitive potassium channel against cerebral ischemia reperfusion injury in rats

HAN Lin;GAO Yang;WANG Xuhui;ZHANG Yanan;ZHANG Xiangyu

Vol 38,No. 12

Effect of electroacupuncture on denervated skeletal muscle atrophy and expression of IGF-1/PI3K/AKT in rats

CHEN Xuan;YE Xiaoran;HUANG Xiaoqing

Vol 38,No. 12

Correlation of the electric excitability treated with electroacupuncture at different acupoints and the prognosis of Bell’s palsy

YANG Liansheng;ZHANG Kun;ZHANG Wen;ZHUANG Ziqi

Vol 38,No. 12

Changes of microcirculatory blood perfusion at “Feishu” (BL 13) in COPD rats

YANG Fuming;WANG Tianhua;ZHANG Haoyu;ZHOU Dan;XU Zhifang;GUO Sijia;GAO Yang;GUO Yi;GUO Yongming

Vol 38,No. 12

Clinical study of electroacupuncture on perioperative analgesia in patients with thyroid surgery under cervical plexus block

ZHANG Caiju;ZHOU Mintao;LI Man

Vol 38,No. 12