Home > Journals > Chinese Pharmaceutical Journal >Issue 21,2020
Chinese Pharmaceutical Journal
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): The China Association for Science and Technology
Sponsor(s): Chinese Pharmaceutical Association
CN:11-2162/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 21, 2020  

Total Downloads:552

 • Chinese Pharmaceutical Journal is supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by Chinese Pharmaceutical Association. Launched in 1953, the journal aims to reflect the progress of Chinese pharmaceutical and popularize pharmacy knowledge. This journal has a broad scope including biotechnology, traditional Chinese medicine and natural medicine, pharmacology, agentia, clinical pharmacy, pharmaceutical quality and inspection and pharmaceutical chemistry. The journal is included in CA, JST and CSCD.

 • Editor-in-Chief
  Sang Guowei

  Deputy Editor-in-Chief
  Ding Jian;Wang Xiaoliang;
  Tian Songjiu;Liu Changxiao
  Liu Keliang;Zhang Lihe
  Zhang Qiang;Li Dakui;
  Xiao Peigen;Chen Zhinan
  Chen Kaixian;Zhou Honghao
  Huang Luqi;Zhen Yongsu
  Wu Xiaoming;Wu Chunfu
  Yang Junsh

Chemical Constituents from Gentiana hexaphylla Maxim. ex Kusnez.

LIU Yue;SUN Xiao;YANG Rui-rui;GUO Yao-wu;MA Shuang-cheng

Chinese Pharmaceutical Journal,2020,Vol 55,No. 21