Home > Journals > Geomatics and Information Science of Wuhan University
Geomatics and Information Science of Wuhan University
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Ministry of education of the people's public of china
Sponsor(s):Wuhan University
ISSN:1671-8860
CN:42-1676/TN

12 issues per year
 

Total Downloads:622

  • The Journal of Geomatics and Information Science of Wuhan University as an open journal, relies on the advantages of discipline of engineering surveying and mapping of China. It's aiming to be one of excellent Chinese Surveying Journals. The Journal mainly publishes research achievements on Digital Photogrammetry, Remote Sensing, Cartology and Geographical Information Systems, Satellite Geodesy, Physical Geodesy and Geodynamics, Surveying Engineering and Image and Graphics etc.

  • Editor-in-Chief
    Li Jiancheng

    Deputy Editor-in-Chief
    Yan Ziping


Collaborative Computing of High-Resolution Remote Sensing Driven by Fine-Accurate Geographic Applications

WU Tianjun;LUO Jiancheng;ZHAO Xin;LI Manjia;ZHANG Xin;DONG Wen;GAO Lijing;WANG Lingyu;YANG Yingpin;ZHAO Wei

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 08

Surface Ruptures of the 2022 Mw 6.7 Menyuan Earthquake Revealed by Integrated Remote Sensing

ZHANG Chenglong;LI Zhenhong;ZHANG Shuangcheng;WANG Jianwei;ZHAN Jiewei;LI Xinlong;LIU Zhenjiang;DU Jiantao;CHEN Bo;MENG Ling’en;ZHU Wu;FU Xin;YU Chen;ZHOU Bao;SUI Jia;ZHAO Lijiang;WANG Zushun;XIN Bingchang;XU Jiangming;ZHANG Qin;PENG Jianbing

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 08

Remote Sensing Monitoring of Agricultural Drought and Vegetation Sensitivity Analysis in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River from 2001 to 2019

YIN Guoying;ZHANG Hongyan;ZHANG Liangpei

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 08

A Method of Safety–Quality–Schedule Knowledge Graph for Intelligent Management of Drilling and Blasting Construction of Railway Tunnels

ZHU Qing;WANG Suozhi;DING Yulin;ZENG Haowei;ZHANG Liguo;GUO Yongxin;LI Hankan;WANG Wanqi;SONG Shubao;HAO Rui;CHENG Zhibo

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 08

Lightweight Relational Network for Small Sample Hyperspectral Image Classification

SUN Yifan;YU Xuchu;TAN Xiong;LIU Bing;GAO Kuiliang

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 08

An Improved Deep Novel Target Detection Method for Mars Rover Multispectral Imagery

ZHAO Zhiruo;WANG Shaoyu;WANG Xinyu;ZHONG Yanfei

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 08

Analysis of Night Light Patterns Using Urban Public Camera

CHEN Yulun;CHEN Danni;LI Xi

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 08

An Efficient Matching Method of LiDAR Depth Map and Aerial Image Based on Phase Mean Convolution

LIU Weiyu;WAN Yi;ZHANG Yongjun;YAO Yongxiang;LIU Xinyi;SHI Lisong

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 08

Construction of Tourism Attraction Knowledge Graph Based on Web Text and Transfer Learning

GAO Jialiang;LU Feng;PENG Peng;XU Yang

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 08

Automatic Hiding Method of Sensitive Targets in Remote Sensing Images Based on Transformer Structure

LI Pengcheng;BAI Wenhao

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 08