Home > Journals > China Sport Science >Issue 11,2018
China Sport Science
Translated from the Chinese edition
Supervised by General Administration of Sport of China
Sponsored by China Sport Science Society
ISSN 1000-677X CN 11-1295/G8

12 issues per year
Discipline(s): Education & Physical Culture

Current Issue: Issue 11, 2018  

Total Downloads:37

 • China Sport Science, launched in 1981, is the official publication of China Sport Science Society and hosted by China Sport Science Society. General Administration of Sport is its authorities concerned. Under the new background of sports development, the journal aims at publishing more high-level research results which reveals the development of sports science in China. More academically innovative and pratically significant papers are expected to inject new vitality into this influential and comprehensive sports academic journal.

 • Editor-in-chief
  Tian Ye

  Execute editor in chief
  YANG Hua, DU Li-jun, WANG Qing, LI Xiao-xian

  Editorial board of members
  WANG Jin, WANG Jia-hong, CONG Hu-ping, FENG Lian-shi, LV Wan-gang, REN Hai, JIANG Chong-min, LIU Da-qing, LIU Yu, LIU Xing, LI Guo-ping, LI Hong-jiang, JI Liu, SU Ming-li, CHEN Wei, CHEN Pei-jie, ZHANG Li-wei, ZHANG Zhong-qiu, WU Mou-tian, ZHAO Guang-sheng, ZHONG Bing-shu, YAO Jia-xin, AO Ying-fang, CHANG Yun, HUANG Han-sheng, ZHANG Jian-cheng, XIE Min-hao, BAO Ming-xiao

<<Previous Issue Issue 11,2018 Next Issue>>

Major projects and innovative development of Chinese youth sports

LIU Mingyi;WANG Mei;XU Jie;BAO Wenhan;ZHANG Yiheng;JIANG Han;LIU Gan;GONG Haipei;KONG Nianxin

Vol 38,No. 11