Home > Journals > Biodiversity Science >Issue 03,2018
Biodiversity Science
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s):Biodiversity Committee of the Chinese Academy of Sciences, CAS;Botanical Society of China; Institute of Botany, CAS;Institute of Zoology, CAS;Institute of Microbiology, CAS
ISSN:1005-0094
CN:11-3247/Q

12 issues per year

Current Issue: Issue 03, 2018  

Total Downloads:838

 • Biodiversity Science(formerly Chinese Biodiversity)published its first issue in October 1993. It is sponsored by the Biodiversity Committee of the Chinese Academy of Sciences (CAS), Botanical Society of China and jointly managed by Institute of Botany, Institute of Zoology and Institute of Microbiology, CAS. It is the first nationwide academic journal that specifically addresses the issues of biodiversity, aiming to enhance information exchange between Chinese and international scholars.

 • Editor-in-Chief
  Ma Keping

  Deputy Editor-in-Chief
  Fu Shenglei;Guo Liangdong
  Lei Fumin;Kong Hongzhi
  Lv Zhi;Zhang Jian
  Guo Qinghua;Huang Xiaolei


A checklist for the classification and distribution of China’s freshwater crabs

CHU Kelin;MA Xiaoping;ZHANG Zewei;WANG Pengfei;LÜ Linna;ZHAO Qiang ;SUN Hongying

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 03

Ecosystem status and health assessment of Sanya Coral Reef National Nature Reserve

Youfang Sun;Xinming Lei;Jiansheng Lian;Jianhui Yang;Yingying Wu;Hui Huang

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 03

Mitochondrial genetic diversity and maternal origin of Guangdong indigenous chickens

HUANG Xunhe ;YU Zheqi ;WENG Zhuoxian ;HE Danlin ;YI Zhenhua ;LI Weina ;CHEN Jiebo ;ZHANG Xiquan ;DU Bingwang ;ZHONG Fusheng

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 03

Assessment of the evolutionary history of Lauraceae in Xishuangbanna National Nature Reserve using DNA barcoding

HOU Qinxi;CI Xiuqin;LIU Zhifang;XU Wumei;LI Jie

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 03

Faunal communities of deep soil layers in suburban Beijing

MO Wei ;WANG Zhiliang ;LI You ;GUO Jianjun ;ZHANG Runzhi

Biodiversity Science,2018,Vol 26,No. 03