JTP Bilingual Journals
Newly Available Articles

Summary and Prospect of Indoor High-Precision Positioning Technology

LIU Jingbin;ZHAO Zhibo;HU Ningsong;HUANG Gege;GONG Xiaodong;YANG Sheng

Geomatics and Information Science of Wuhan University,2022,No. 07

Amphibian diversity and its spatio-temporal distribution patterns in Kangding City, Sichuan Province

Gaohui Liu;Jianguo Cui;Yue Wang;Hongliang Wang;Bao Xiang;Nengwen Xiao

Biodiversity Science,2022,No. 06